BDO Law nodrošina ieroču komersanta ienākšanu Latvijas tirgū un ieroču aprites prasību izpildi

02 October 2020

As there are strict restrictions on the movement of weapons and ammunition in Latvia, commercial activities in this area are subject to strict requirements and regulations.

The law firm BDO Law analyzed the requirements for the operation of an arms trader in Latvia, advised client on the establishment of a business structure and prepared the necessary documentation in order for the client to meet the Latvian requirements for the operation of an arms trader.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law analizēja prasības ieroču komersanta darbībai Latvijā, konsultēja klientu biznesa struktūras izveidē un sagatavoja nepieciešamo dokumentāciju, lai klients izpildītu Latvijas prasības ieroču komersanta darbībai.