BDO Law sniedz juridisko palīdzību problemātiskas būvniecības situācijas risinājumā

05 October 2020

In construction, a situation is quite common when only in the course of construction works the technical and historical peculiarities of the construction are revealed, which makes it necessary for builders to adapt the previously planned technical solutions, perform various additional works to ensure construction safety and quality. In this case, the common understanding of the builder and the customer about the problem and the possibility to solve it not only technically, but also contractually, adapting the contractual relationship of the parties to the necessary technical changes in the project is essential.

The law firm BDO Law provided legal assistance to the builder in negotiations with the municipality regarding the adjustment of the concluded contractual obligations to eliminate technical construction problems, without endangering the successful progress of the project.

Šādā gadījumā būtiska nozīme ir būvnieka un pasūtītāja kopīgai izpratnei par radušos problēmu un iespēju to risināt ne tikai tehniski, bet arī līgumiski, pielāgojot pušu līgumattiecības projektā nepieciešamajām tehniskajām izmaiņām.

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law sniedza juridisko palīdzību būvniekam sarunās ar novada pašvaldību un noslēgto līgumsaistību pielāgošanai tehnisko būvniecības problēmu novēršanai, vienlaikus neapdraudot projekta sekmīgu virzību.