Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.

Privātuma paziņojums – klienta personas dati

Šis privātuma paziņojums apraksta, kā ZAB "BDO Law" (“mēs”) vācam un apstrādājam Jūsu personas datus, kā mēs izmantojam un aizsargājam šos datus, un Jūsu tiesības saistībā ar šiem datiem.

Šis privātuma paziņojums attiecas uz visiem personas datiem, kurus mēs par Jums vācam. Personas dati ir informācija vai informācijas apkopojums, kas saprātīgi varētu ļaut Jūs identificēt.

1. Dati, kurus mēs vācam

Mēs varam vākt Jūsu personas datus no dažādiem avotiem, ieskaitot datus, kurus mēs ievācam no Jums tieši (piemēram, kad Jūs sazināties ar mums un nodrošiniet mums pakalpojumus), un informācija, kuru mēs par Jums vācam no citiem avotiem, tajā skaitā no komerciāli pieejamiem avotiem, piemēram, publiskām datubāzēm (kad normatīvie akti to pieļauj).

Noteikti personas dati tiek pieprasīti līgumattiecību rezultātā, kuras mums ir ar Jums vai Jūsu darba devēju, lai ļautu mums izpildīt mūsu līgumiskos pienākumus pret Jums vai Jūsu darba devēju. Šo personas datu nesniegšana var liegt vai aizkavēt šo pienākumu izpildi.

1.1 Dati, kurus mēs vācam no Jums tieši

Datu veidi, kurus mēs varētu vākt no Jums tieši, ietver šādus datu veidus:

 1. personas informācija (piemēram, vārds, uzvārds, vecums, dzimšanas datums, personas kods);
 2. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese);
 3. informācija par nodarbinātību (piemēram, amata nosaukums, darba devēja nosaukums);
 4. informācija par dalību arodbiedrībās, veselības dati, dati par noziedzīgiem nodarījumiem, sodāmību un sodiem administratīvo pārkāpumu lietās (ja dati ir nepieciešami juridiskās palīdzības sniegšanai).
Dati, kurus mēs vācam no citiem avotiem

Zemāk uzskaitīti piemēri datu veidiem, kurus mēs varētu vākt no citiem avotiem, piemēram, publiskām datubāzēm:

 1. personas informācija (piemēram, vārds, uzvārds, vecums, dzimšanas datums, personas kods);
 2. kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese vai mobilā tālruņa numurs, deklarētās dzīvesvietas adrese);
2. Kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus un apstrādes pamats

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai:

 1. veiktu pārbaudi pirms pieņemt Jūs par klientu;
 2. sniegtu pakalpojumus saskaņā ar pakalpojumu līguma nosacījumiem;
 3. sazinātos ar Jums par jautājumiem un citu informāciju saistībā ar pakalpojumiem, kurus mēs Jums sniedzam;
 4. nodrošinātu, ka mūsu rīcībā esošā informācija ir pareiza un aktuāla, kad Jūs, Jūsu darbinieki vai sadarbības partneri strādā mūsu telpās vai apmeklē mūsu telpas;
 5. nodrošinātu, ka mēs izrakstām pareizus rēķinus par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem;
 6. nosūtītu Jums ziņas par produktiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt;
 7. ievērotu tiesiskos pienākumus, kuri mums ir jāievēro;

Mums ir jābūt tiesiskam pamatam, lai apstrādātu Jūsu personas datus. Lielākajā daļā gadījumu tiesiskais pamats būs viens no šiem:

 1. izpildīt līgumiskos pienākumus pret Jums, piemēram, nodrošināt, ka rēķini ir izrakstīti pareizi, un nodrošināt Jums pieeju mūsu telpām, kad tas ir nepieciešams;
 2. ievērot mūsu tiesiskos pienākumus pret Jums, piemēram, veikt veselības un drošības pienākumus, kamēr Jūs atrodaties mūsu telpās, vai pret trešo personu (piemēram, ievērot tiesas nolēmumu);
 3. nodrošināt mūsu leģitīmās intereses tādējādi, lai mēs varētu nodrošināt Jums Jūsu lūgtos pakalpojumus, lai mūsu pakalpojumi atbilstu jūsu komercdarbībai, Jūs savlaicīgi tiktu informēts par jebkādām sūdzībām un bažām, mēs varētu atbildēt uz jautājumiem un bažām, kas Jums varētu rasties, mēs varētu veikt izpēti un analīzi, lai nodrošinātu, ka mūsu piedāvātie produkti un pakalpojumi ir Jums nepieciešami un mūsu rīcībā esošā informācija ir aktuāla un pareiza; un
 4. nosūtīt Jums tiešus elektroniskus reklāmas ziņojumus tādā apmērā, kādā Jūs tam esat piekritis atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
3. Jūsu tiesības saistībā ar Jūsu personas datiem

Lūdzu, informējiet mūs, ja kādi no Jūsu personas datiem, kas atrodas mūsu rīcībā, mainās, lai mēs varētu izlabot un aktualizēt datus mūsu sistēmās.

Jūs varat iegūt informāciju par saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu [email protected]

Noteiktos gadījumos Jūs varat iebilst pret konkrētu personas datu apstrādi, pieprasīt mums ierobežot Jūsu personas datu apstrādi un lūgt mums nodot Jūsu personas datus izmantojamā veidā citam uzņēmumam. Ja Jūs esat piekritis noteiktam apstrādes veidam, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt šo piekrišanu.

Lai izmantotu norādītās tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

4. Apmaiņa ar datiem

Mēs neapmaināmies ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām (kuras nav personas, kuras sniedz mums pakalpojumus), ja vien mums nav tiesiska pamata to darīt.

Mēs uzticam trešajām personām sniegt mums dažādus pakalpojumus mūsu labā, piemēram, tādus kā tīmekļvietnes uzturēšana, elektroniska ziņu piegāde, maksājumu apstrāde, datu analīze un izpēte. Tas nozīmē, ka mums ir jāapmainās ar Jūsu personas datiem ar šīm trešajām personām. Kad mēs šādi apmaināmies ar Jūsu personas datiem, mēs izmantojam atbilstošus līdzekļus, lai pārliecinātos, ka mūsu pakalpojumu sniedzēji Jūsu personas datus glabā droši.

Citi gadījumi, kuros mēs varam izpaust Jūsu personas datus trešajām personām, ir:

 1. lai saņemtu citus pakalpojumus, kurus mēs lūdzam saviem pakalpojumu sniedzējiem;
 2. BDO dalībfirmas pārdošanas vai apvienošanas gaitā;
 3. normatīvajos aktos atļautajos gadījumos, lai aizsargātu un aizstāvētu mūsu tiesības un īpašumu; un
 4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un/vai pēc valsts iestāžu pieprasījuma;

Mēs varam nodot apkopoto informāciju, ar kuru Jūs nevar identificēt, vispārīgai biznesa analīzei, piemēram, mēs varam atklāt tīmekļvietnes apmeklētāju skaitu vai palīdzības saņēmēju skaitu.

5. Datu drošība

Mēs esam ieviesuši vispārīgi atzītus tehnoloģiskos un darbības drošības standartus, lai aizsargātu personas datus no nozaudēšanas, ļaunprātīgas izmantošanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas. Mēs pieprasām visiem darbiniekiem un vadītājiem ievērot personas datu konfidencialitāti. Piekļuve personas datiem tiek piešķirta tikai tādā apjomā, kas nepieciešams darba izpildei.

Mēs glabāsim Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr mums būs attiecības ar Jums. Tiklīdz mūsu attiecības ar Jums būs beigušās, mēs Jūsu personas datus glabāsim tādu laika periodu, kas mums ļaus: analizēt mūsu biznesa rādītājus un/vai ievērot revīzijas nosacījumus; ievērot likuma prasības par ierakstu saglabāšanu; aizstāvēt vai celt jebkādas juridiskas prasības; un izskatīt visas sūdzības.

Mēs dzēsīsim jūsu personas datus, kad tie vairs nebūs nepieciešama šiem mērķiem. Ja ir kāda informācija, ko tehnisku iemeslu dēļ mēs nespējam izdzēst no visām mūsu sistēmām, mēs ieviesīsim atbilstošus pasākumus, lai novērstu turpmāku datu apstrādi vai izmantošanu.

6. Datu nodošana

Jūsu personas dati var tikt nodoti, glabāti un apstrādāti valstī, kas nav tā valsts, kurā dati tika saņemti. Kad mēs šādi rīkojamies, mēs nododam datus saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Kad mēs nododam personas datus ārpus EEZ, mēs izmantojam Eiropas Komisijas apstiprinātās standartklauzulas, un, nododot datus citām BDO Dalībfirmām, mēs izmantojam BDO Globālo Privātuma Politiku, BDO Saistošos Uzņēmuma Noteikumus Datu Pārziņiem un Apstrādātājiem. Ja Jūs vēlaties iepazīties ar attiecīgā mehānisma kopiju, kuru mēs izmantojam Jūsu personas datu nodošanai, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot mūsu norādīto kontaktinformāciju.

7. Saziņa ar mums

Ja Jums ir jautājumi vai bažas par to, kā Jūsu personas dati ir apstrādāti, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu [email protected].

Mēs apņemamies sadarboties ar Jums, lai sasniegtu taisnīgu risinājumu attiecībā uz jebkuru jautājumu vai bažām  par privātumu. Ja tomēr Jums šķiet, ka mēs neesam varējuši palīdzēt Jūsu jautājumā vai attiecībā uz Jūsu bažām, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai http://www.dvi.gov.lv/lv/.

8. Izmaiņas privātuma paziņojumā

Jūs varat pieprasīt mums šī privātuma paziņojuma kopiju, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Mēs varam laiku pa laikam izmainīt vai aktualizēt šo privātuma paziņojumu. Jūs varēsiet redzēt, kad mēs pēdējo reizi esam aktualizējuši privātuma paziņojumu, jo mēs norādīsim izmaiņu datumu. Izmaiņas un papildinājumi privātuma paziņojumā ir spēkā no paziņošanas brīža. Lūdzu pārskatiet šo privātuma paziņojumu laiku pa laikam, lai pārbaudītu, vai mēs esam veikuši kādas izmaiņas personas datu apstrādē.

Jaunākie grozījumi izdarīti 2020. gada 10. janvārī.