Rāda 1 - 9 of 33
1  2 3 4
17 marts 2021

Jau pērn ziņojām, ka 2019. gada vasarā Saeima pieņēma grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas paredzēja pienākumu sabiedrībām, kuru akcijas iekļautas regulētajā tirgū turpmāk izstrādāt un publiskot divus dokumentus:Valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku (“Atalgojuma politika...

/lv-lv/publikacijas-1/birza-kotetajam-sabiedribam-laiks-sagatavot-atalgojuma-zinojumus
22 janvāris 2021

2020.gada nogalē BDO Law nekustamā īpašuma darījumos praktizējošie juristi sniedza pilna spektra juridisko atbalstu, veicot darījuma risku izpēti izvērtējot riskus RIX Investment grupas uzņēmuma vēlmei iegādāties renovētu un būvniecības noslēdzošajā stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-sniedza-pilna-spektra-juridisko-atbalstu-renovetas-daudzdzivoklu-ekas-iegades-darijuma
08 janvāris 2021

Societas Europaea ir uzņēmējdarbības forma, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs ir pieejama kopš 2004. gada, kad stājās spēkā Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem. SE kā uzņēmējdarbības forma nodrošina komercsabiedrībām iespēju...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law- sniedza-atbalstu-baltic-international-bank-bankas-parveides-par-eiropas-komercsabiedribu-j
08 janvāris 2021

Jau vairākus gadus, veicinot komercsabiedrību darbības caurspīdīgumu un informācijas pieejamību par personām, kuru interesēs uzņēmums darbojas, Latvijas normatīvais regulējums paredz pienākumu sniegt informāciju Uzņēmumu reģistram par juridiskās personas patiesā labuma guvējiem. Prakses piemēri...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-palidz-klientam-atjaunot-uznemuma-darbibu-un-apturet-likvidacijas-procesu
05 janvāris 2021

Uzsākot darbību jaunā tirgū, ārvalstu uzņēmumam jāņem vērā normatīvā regulējuma prasības, nozares specifika un jāapsver virkne citu aspektu. BDO Law komanda sniedz pilna spektra juridisko atbalstu Baltkrievijas uzņēmumam saistībā ar tā darbības paplašināšanu Latvijā.Mūsu komanda nodrošināja...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-nodrosina-uznemuma-darbibas-paplasinasanu-latvija,-no-baltkrievijas-uz-latviju-parcelot-vair
07 decembris 2020

Nereti dažādu valstu atšķirīgās prakses un izpratnes komercdarījumu vešanā noved pie darījuma partneru domstarpībām. Ja Eiropas rietumvalstīs darījumus ierasts kārtot sazinoties telefoniski un elektroniski, tad Latvijā vēl arvien darbojas princips, ka līgumi slēdzami rakstveidā.Pie BDO Law vērsās...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-juristi-veicina-starptautiska-piegades-liguma-strida-risinajumu-izliguma
30 novembris 2020

BDO Law pārstāvēja klienta – piecu zvaigžņu viesnīcas īpašnieka intereses saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par arhitekta pieļautajām profesionālajām kļūdām viesnīcas renovācijas procesā. Sarežģītu objektu būvniecības procesā nepieciešama profesionāla projektētāju un arhitektu...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-parstaveja-klienta-–-piecu-zvaigznu-viesnicas-ipasnieka-intereses-saistiba-ar-apdrosinasanas
12 novembris 2020

BDO Law turpina nostiprināt savu praksi sniedzot juridiskos atzinumus pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Rīgas ūdens” par publiskas personas līdzdalības tiesiskumu saimnieciskajā darbībā.

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/zverinatu-advokatu-birojs-bdo-law-turpina-nostiprinat-savu-praksi-sniedzot-juridiskos-atzinumus-pasv
10 novembris 2020

BDO Law pārstāvēja viesnīcas īpašnieka intereses saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu par arhitekta pieļautajām profesionālajām kļūdām viesnīcas renovācijas procesā. Sarežģītu objektu būvniecības procesā nepieciešama profesionāla projektētāju un arhitektu komanda, pretējā gadījumā...

/lv-lv/publikacijas-1/featured-insights/bdo-law-apdrosinasanas-strida-panak-arhitekta-kludas-atzisanu-un-zaudejumu-atlidzinasanu
Rāda 1 - 10 of 33
1 2 3 4