Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Dīkstāves pabalsts

30 marts 2020

Linda Lielbriede |

Uzreiz pēc ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas, valdība aicināja uzņēmējus nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu, solot izstrādāt speciālu “Dīkstāves reglamentu”.

2020. gada 26. martā Ministru kabinets papildināja iepriekš izstrādāto kārtību par atbalstu konkrētām nozarēm[1], nosakot jaunu kārtību, ka jebkuras nozares darba devēji, ja tos skārusi COVID-19 izplatība un tiek izpildīti noteikti kritēriji, ir tiesīgi pieteikties dīkstāves pabalsta kompensēšanai.

Dīkstāves pabalsta apmērs

Dīkstāves pabalsta apmēru nosaka, ņemot vērā VID rīcībā esošo informāciju (darba devēja VID deklarētos datus), 75 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par iepriekšējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vai atbilstoši par darbinieku faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Dīkstāves periods

Dīkstāves pabalsts paredzēts par laika periodu no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā lēmums par ārkārtējo situāciju.

Kas varēs pieteikties?

Darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies vismaz par 30 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada martu, kas nozīmē, ka nesen dibināti uzņēmumi uz pabalstu pretendēt nevarēs.

Tāpat tie uzņēmumi, kur ieņēmumi no saimnieciskās darbības samazinājušies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. gada martu, varēs pietiekties dīkstāves pabalstam, ja:

 • eksporta apjoms 2019. gadā veido 10 % no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 euro;
 • izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
 • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.

Svarīgi!

 • Iesniegumā VID jānorāda pamatojums par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs, kā arī par dīkstāves periodu. VID atteiks pabalsta izmaksu, ja izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatēs, ka darbinieka dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem.
 • Iesniegumam pievienojams darba devēja apliecinājums, ka mēneša laikā pēc pieteikuma iesniegšanas darbinieks netiks atlaists pēc darba devēja iniciatīvas un ka darbinieks neatrodas darbnespējas periodā.
 • MK noteikumos noteikta arī virkne gadījumu, kad darba devēji nebūs tiesīgi pieprasīt dīkstāves pabalstu. Vairums no tiem saistīti ar saistību izpildi pret Valsts ieņēmumu dienestu (VID), proti, nodokļu parādu esamība, neiesniegtas deklarācijas, tādējādi parādot, ka tikai “priekšzīmīgiem” darba devējiem būs iespēja saņemt valsts atbalstu.

Dīkstāves pabalstu nepiešķir:

 • Darba devējiem, kas nav iesnieguši VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;
 • darba devējiem, kam 2020. gada 7. martā nodokļu parāds ir bijis lielāks par 150 euro un nav piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu;
 • ja darba devējs ir izslēgts vai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;
 • ja darba devējs iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas VID administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;
 • ja darba devējs nav iesniedzis VID pamatojumu par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs;
 • ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. marta;
 • darba devēja valdes un padomes locekļiem;
 • par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;
 • darbiniekiem, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā, saņem vecuma, izdienas vai invaliditātes pensiju vai veic saimniecisko darbību;
 • valsts un pašvaldību budžeta finansētajās institūcijās un to kontrolētos komersantos nodarbinātajiem darbiniekiem;
 • darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātajam;
 • ja darba devējam iepriekšējo triju gadu laikā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības rezultātā ir noteiktas valsts budžetā papildus iemaksājamās summas vai samazināts nepamatoti palielinātā no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs, tai skaitā nokavējuma naudas un soda naudas, kuru kopējā summa pārsniedz trīs procentus no darba devēja attiecīgā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas), bet izvērtēšanas brīdī - trīs procentus no darba devēja iepriekšējā gada VID administrētajiem nodokļu ieņēmumiem (no darba devēju veiktajām iemaksām atņemot nodokļu administrācijas atmaksātās pārmaksas);
 • ja darba devējs vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz darba devēja nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro.

Krīzes skartajiem darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi", VID nepiemēros pirmos divus nosacījumus (nodokļu parādu neesamība un deklarāciju neiesniegšana).

Pieteikšanās VID – līdz 25.aprīlim

Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, darba devējām līdz 2020. gada 25. aprīlim VID Elektroniskās deklarācijas sistēmā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums dīkstāves pabalsta iesniegums par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk līdz nākamā mēneša 25. datumam.

Iesniegumā jānorāda darbinieku un darba devēju identificējošu informāciju, kā arī pamatojumu par darbinieka dīkstāves iestāšanos saistībā ar apstākļiem, ko krīzes ietekmē radījis darba devējs. Turklāt laikposmā, kad darbiniekam piešķirts dīkstāves pabalsts, slimības pabalsts netiks apmaksāts.

COVID-19 izraisītās krīzes laikā daudziem uzņēmējiem jāpieņem ne viens vien smags lēmums un jāizšķiras par rīcību tuvākajā nākotnē, skarot ne vien uzņēmuma iespējas attīstīties, bet arī darbinieku intereses. Ņemot vērā Darba likuma regulējumu par darba tiesisko attiecību izbeigšanu un dīkstāves pabalsta sniegto atspaidu, rekomendējam rūpīgi izvērtēt iespējamos risinājumus pirms gala lēmuma pieņemšanas. BDO Law komanda konsultē uzņēmumus darba tiesību jautājumos, tostarp piesakoties valsts kompensācijām dīkstāves pabalstam.


[1] Ministru kabineta 2020. gada 24. marta noteikumi Nr. 152 "Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 25.03.2020., Nr. 60A https://www.vestnesis.lv/op/2020/60A.2