Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu jums atsaucīgāku un personalizētu pakalpojumu. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai. Lūdzu, izlasiet mūsu PRIVĀTUMA POLITIKU, lai iegūtu plašāku informāciju par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to dzēšanu vai bloķēšanu.
Publikācija:

Kas maksās par advokāta darbu?

14 augusts 2019

Ikvienam zināms, ka par advokāta darbu un tiesāšanos ir jāmaksā. Kā jau par jebko, par ko jāmaksā, rodas arī virkne jautājumu un situāciju ar neskaidriem rīcības scenārijiem. Piemēram, kad maksu par advokāta pakalpojumiem var lūgt segt otrai pusei, kādu procedūru jāievēro, lai šādus izdevumus piedzītu tiesas ceļā un kādas ir praksē novērotās kļūdas, kas liedz šādus izdevumus piedzīt? To visu detalizēti skaidro BDO Law advokāts Rolands Valdemārs rakstā, kas publicēts žurnāla iTiesības augusta numurā.

Raksta saturs:

  • Tiesāšanās izdevumu prognoze

  • Tiesības saņemt izdevumus no otras strīda puses

  • Piedzenamo advokāta izdevumu pieteikšana

  • Advokāta izdevumu piedziņas procesuālā daba

  • Sprieduma pārsūdzība par advokāta izdevumu piedziņu

  • Izdevumu pārsūdzēšana apelācijas instancē

  • Atšķirīga kārtība kasācijas instancē

  • Advokātu atlīdzība Latvijā

 

Kopsavilkums

Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā garantēts, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Šīs pamattiesības cieši saistītas ar tiesībām uz advokāta palīdzību. Ja persona kādu iemeslu dēļ pati nespēj pilnvērtīgi aizstāvēt savas intereses tiesā, viņai ir tiesības uzaicināt advokātu juridiskās palīdzības sniegšanai, labvēlīgas tiesvedības rezultātā saņemot no otras puses kompensāciju par radītajiem advokāta izdevumiem.

Likumdevējs paredzējis tiesas tiesības ar spriedumu samazināt puses pieprasītos advokāta izdevumus pat tad, ja tie nepārsniedz likumdevēja noteiktos maksimālos limitus. Šādus spriedumus pusei ir tiesības pārsūdzēt apelācijas un kasācijas kārtībā.

Praksē novērots, ka, tā kā CPL normās nav tieši regulēta spriedumu par advokāta izdevumu pārsūdzības kārtība un maksājamo tiesāšanās izdevumu apmērs šādās pārsūdzībās, rodas neskaidrība par veicamajiem maksājumiem, pārsūdzot spriedumu šajā daļā.

Atbilstoši norādītajai AT judikatūrai un juridiskajai literatūrai par advokāta izdevumu prasījumiem civillietās iespējams secināt, ka:

- Advokāta izdevumu prasījumu regulē procesuālās normas, prasījums izlemjams tikai un vienīgi kopā ar lietas pamatā pastāvošā strīda izšķiršanu. Advokāta izdevumi nav piedzenami citā, patstāvīgā tiesas procesā kā zaudējumi vai uz jebkāda cita materiāltiesiska pamata;

- Advokāta izdevumu prasījums, kas pēc savas būtības ir mantiska rakstura, neietilpst prasības summā, tāpēc pārsūdzot nelabvēlīgu spriedumu daļā par advokāta izdevumu piedziņu apelācijas kārtībā – valsts nodeva par šādu apelācijas sūdzību nav jāmaksā;

- Pretēji 2.secinājumam - iesniedzot kasācijas sūdzību par spriedumu, ar kuru noraidīts prasījums par advokāta izdevumu piedziņu, drošības nauda ir jāmaksā, jo tā maksājama nevis vadoties no prasības summas, bet gan par kasācijas sūdzības iesniegšanas faktu.