Kā FKTK, VID un PTAC uzraudzībā esošām personām laicīgi sagatavoties 1. maija grozījumiem sankciju likumā?

30 janvāris 2019

Šobrīd Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK), Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzraudzībā esošām personām ir pienākums veikt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas (NILLTF) risku novērtējumu, kā arī izveidot iekšējās kontroles sistēmu šo risku pārvaldīšanai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasībām.

Līdz ar grozījumiem Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, kas stāsies spēkā 2019.gada 01.maijāFKTK, VID un PTAC uzraudzībā esošām personām papildus ir jādokumentē sankciju riska novērtējums, kā arī atbilstoši šim novērtējumam jāizveido starptautisko un nacionālo sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma, proti, jāizstrādā atbilstošas politikas un procedūras un jāveic apmācības.

Tādējādi no 2019.gada 01.maija ir jānovērtē ne tikai NILLTF risks, bet arī sankciju risks, kā arī iekšējās kontroles sistēmai ir jāaptver ne tikai NILLTF riska pārvaldīšana, bet arī sankciju riska pārvaldīšana.

Jāuzsver, ka prasības par sankciju riska novērtējumu un iekšējās kontroles sistēmu izveidošanu attiecas ne tikai uz kredītiestādēm, bet arī uz jebkuru komersantu, kura darbību uzrauga FKTK, VID vai PTAC. Piemēram, prasības ir attiecināmas uz ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, maksājumu iestādēm, tādiem komersantiem, kas nodarbojas ar patērētāju kreditēšanu un parāda atgūšanas pakalpojumu sniegšanu, nodokļu konsultantiem, ārpakalpojumu grāmatvežiemu.c. 

SEKAS

Sekas par normatīvo aktu pārkāpumiem attiecībā uz iekšējās kontroles sistēmu un sankciju riska pārvaldību, saskaņā ar jaunajiem grozījumiem, ir tādas, ka tiks piemēroti ievērojami administratīvie sodi. Piemēram, kredītiestādēm un FKTK uzraudzībā esošajām finanšu iestādēm ir paredzēta soda nauda 10% apmērā no kopējā gada apgrozījuma saskaņā ar pēdējo apstiprināto finanšu pārskatu vai līdz pat 5 milj. EUR, ja 10% no kopējā gada apgrozījuma ir mazāk par 5 milj. EUR. Savukārt VID un PTAC uzraudzībā esošajām personām kā viens no administratīvo sankciju veidiem ir paredzēta soda nauda apmērā līdz 1 milj. EUR

KĀ MĒS VARAM PALĪDZĒT?

Zvērinātu advokātu birojs BDO Law ir guvis nozīmīgu pieredzi, konsultējot finanšu pakalpojumu sniedzējus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildē, kā arī sankciju jautājumos, ieskaitot Amerikas Savienoto Valstu sankciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumā.

Mēs piedāvājam izstrādāt NILLTF risku un sankciju riska novērtējumu, kā arī izveidot iekšējās kontroles sistēmu NILLTF un sankciju risku pārvaldīšanas jomā, izstrādājot atbilstošas politikas un procedūras.

Sazinieties ar mūsu ekspertiem:

Vita Liberte, BDO Law vadošā partnere, zvērināta advokāte, vita.liberte@bdolaw.lv

Anda Beinare, Komerctiesību nodaļas vadītāja, vecākā juriste, anda.beinare@bdolaw.lv

Artūrs Surmovičs, Vecākais jurists, NILLTF speciālists, arturs.surmovics@bdo.lv